AGRÁRHITEL

 

„Békés megyei mezőgazdasági hitel”

MEZŐGAZDASÁGI MIKROHITEL

Érvényes: 2016. május 2-től visszavonásig

A Békés Megyei Mezőgazdasági Hitel a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező működő mezőgazdasági mikro- és kis vállalkozások részére kíván kedvező kamatozású hitelt nyújtani.

HITEL TÁJÉKOZTATÓ

Hiteligénylők köre:

Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások, amelyek székhelye Békés Megye területén találhatóak.

Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak

 • amely saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 • amely legutolsó jóváhagyott lezárt, teljes üzleti éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el
 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.
 • amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban

Támogatható projektek:

 • immateriális javak, gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök beszerzésének és beruházások finanszírozása
 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése
 • ingatlan vásárlás (termőföld vásárlása nem támogatható)

Nem támogatható projektek:

 • a vállalkozás által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására
 • fennálló hitel finanszírozására
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására
 • a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására
 • termőföld vásárlás

A Békés Megyei Mezőgazdasági Hitel mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ezért a 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nem támogatható:

 • szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében

A hitel összege: maximum 5 millió Ft

Önerő: A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0 %.

Futamidő: maximum 72 hónap

Türelmi idő: maximum 12 hónap

Kamat: évi fix 8,9 %

Késedelmi kamat: Késedelmes fizetés esetén az adósnak a kapott kamatkedvezményt visszamenőlegesen vissza kell fizetni

Tranzakciós díj: az 1 % folyósítási jutalékot, a szerződés közjegyzői okiratba foglalását, a tulajdoni lap másolatokat, ingatlan értékbecslést, jelzálog bejegyzés és törlés díját az ügyfél fizeti

Biztosíték: a Békés Megyei Mezőgazdasági Hitel biztosítékaként ingatlanfedezet (fedezetértékelési szabályzata alapján) a vállalkozás többségi tulajdonosainak készfizető kezessége szükséges

A projekt megvalósításának időtartama és igazolás: a kedvezményezett a projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a szerződéskötést követő 12 hónapon belül befejezni.

 

Terméktájékoztató (pdf)