Helyi mikrohitel

1. A MIKROHITEL PROGRAM CÉLJA

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a kis- és középvállalkozások fejlesztése, valamint tevékenységük támogatása érdekében m?ködteti a Helyi Mikrohitel Programot.
A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, els?sorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

2. A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG

A Mikrohitel Program pénzügyi segítségét igényl? vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat Alapítványunk biztosítja.

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezet? munkatársai és a cég f?bb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felel?sségû formában mûködik, a következ? feltételeket kell teljesítenie:

 • nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvev?i múlttal kell rendelkeznie;
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel;
 • rendelkeznie kell az igényelt hitelösszeg legalább húsz százalékát kitev? saját er?vel.

Az alkalmas vállalkozás

A meglév?, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területét?l függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. Az Alapítvány id?r?l id?re meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek el?nyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében.

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköz? módon mûködik, vagy az Alapítvány úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve, ha várhatóan rontja a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét.

Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség lehet?ségével. A vállalkozásnak, mikor el?ször folyamodik hitelért, a következ? feltételeknek kell megfelelnie:

 • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkez? vagy arra jogosult vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkez? személynek kell lennie;
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc f?t;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft lehet;
 • a vállalkozás magyarországi székhelyû, a külföldi tulajdonosi részarány nem haladhatja meg a 25%-ot;
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmez? vállalkozás t?kéjének vagy szavazati jogainak 25%-át vagy ezt meghaladó részét;
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása.
 • a cég nem áll sem cs?d, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt.

Ha Ön hiteligénylést nyújt be és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. Az Alapítvány ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligényl? tölt ki. Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következ? iratok másolatát:

 • Vállalkozói Engedély, Társasági Szerz?dés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési Kérelem);
 • a beruházási tervet alátámasztó iratokat (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi el?szerz?dés);
 • tulajdoni lapok, bérleti szerz?dések;
 • APEH igazolás, helyi adóigazolás;
 • értékesítési lehet?ségek (szándéknyilatkozat, szerz?dés, el?zetes megállapodás);
 • a zálogtárgy iratai (pl. tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és értékbizonyítvány stb.);
 • mûködési engedély az illetékes hatóságtól;
 • az el?z? évi adóbevallás és mérleg;
 • banki információ (a számlavezet? banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezet? banktól).

3. A HITEL KONDÍCIÓIA

A hitelek célja: A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglév? üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra b?vítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg tevékenységt?l függ?en a folyósított hitel 50%-a lehet. Lehet?ség van csak forgóeszközhitel felvételére is.

A hitel összege: A mikrohitel fels? összeghatára 10.000.000 Ft.

A hitel futamideje: (törlesztési terv) A hitel futamideje beruházási hitel esetén maximum 10 évig terjedhet. Forgóeszköz hitel esetén maximum 3 év.

A hitel folyósítása: A hitel 100 %-a a kés?bbi elszámolás kötelezettsége mellett el?finanszírozható, a fennmaradó rész folyósítására az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megkezdésének igazolása után kerül sor, amelynek alapja a vásárlás igazolását bizonyító számla, illetve egyéb bizonylat (szerz?dés, számlát helyettesít? okmány, stb.). Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megkezdésének igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követ?en keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.

Saját er?: A hiteligényl? által biztosított saját forrás mértéke 0%.

A hitel felhasználásának határideje: A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított három hónapon belül fel kell használni. Ellenkez? esetben a hitel megszûnik, hacsak az id?tartamot az Alapítvány meg nem hosszabbítja.

Türelmi id?: A törlesztés megkezdése el?tti türelmi id? nem lehet több, mint tizenkét hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi id?.

Biztosíték: A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. Az Alapítvány által végzett értékelést követ?en a biztosítéknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie.

Kamat: A hitel kamata évi fix 4,9 %. A kamat havonta fizetend?. A késedelmi kamat mértéke a kölcsön késedelmes visszafizetése esetében a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértéke + 6%. Ezen kívül a Kölcsönfelvev? által bármely más jogcímen teljesítend? fizetési kötelezettségek késedelme miatti késedelmi kamat mértéke is megegyezik a kölcsön késedelmes visszafizetésére fentiekben meghatározott kamatmértékkel.

Második és harmadik hitel felvétele: Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt a Mikrohitel Program keretében. A második és harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek.

4. A MIKROHITEL SZERZ?DÉS TÁMOGATÁS TARTALMA

A támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön.

A támogatás kategóriája: a Mikrohitel Program a kedvezményes kamatozás miatt támogatásnak min?sül a vonatkozó EK rendeletek alapján. A támogatás kategóriája: „D” , azaz csekély összeg? (de minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EK- Szerz?dés 87. és 88. cikkének a csekély összeg? támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/ EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.

A programtervezetben szerepl? támogatás csekély összeg? (de minimis) támogatásnak min?sül, és csak abban az esetben egyeztethet? össze az EK. Szerz?dés 87. cikk (1) bekezdésével, amennyiben az hozzájárul az adott térség fejl?déséhez, arányos a megoldani kívánt hátránnyal, valamint id?ben korlátozott és csökken? mérték?.

Csekély összeg? támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összeg? támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelel? forint összeget.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenyked? vállalkozások; (b) a Szerz?dés I. mellékletében felsorolt mez?gazdasági termékek els?dleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenyked? vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az els?dleges termel?kt?l beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az els?dleges termel?knek történ? teljes vagy részleges továbbítástól függ; (d) a szénágazatban tevékenyked? vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehet? igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (f) az import áruk helyet hazai áru használatától függ? támogatások esetében, (g) a kereskedelmi fuvarozás terén m?köd? vállalkozásoknak teherszállító járm?vek megvásárlására, valamint (h) nehéz helyzetben lév? vállalkozások megmentésére.

A mez?gazdasági, illetve halászati ágazat vállalkozásai részére folyósított támogatásokat az EK-Szerz?dés 87. és 88. cikkének a csekély összeg? támogatásokra való alkalmazásáról a mez?gazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.

Támogatás ezen ágazatoknál csak abban az esetben nyújtható, ha bármely hároméves id?szakban bármely vállalkozás részére folyósított de minimis támogatás összege nem haladja meg a 7.500 eurót. (2008. július 1-jét?l)
 

Helyi mikrohitel kalkulátor

Fel