SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ MIKROHITEL

„Békés megyei szabad felhasználású hitel”

A Békés Megyei mikrovállalkozások általános likviditási problémáit a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező működő mikro- és kisvállalkozások részére kíván kedvező kamatozású hitelt nyújtani.

HITEL TÁJÉKOZTATÓ

Hiteligénylők köre:

 • Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek székhelye Békés Megye területén találhatóak.
 • működő vállalkozása éves nettó árbevétele a legutolsó jóváhagyott teljes üzleti évre vonatkozó beszámoló (egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele) alapján legfeljebb 2 millió euró, alkalmazottainak éves statisztikai létszáma nem haladja meg a 10 főt
 • az alkalmazottak számának és a pénzügyi határérték kiszámításakor figyelembe kell venni, hogy a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján a partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek

Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak:

 • amely saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 • amely legutolsó jóváhagyott lezárt, teljes üzleti éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)
 • amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el
 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette
 • amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban

Támogatható projektek:

 • immateriális javak, gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök beszerzésének finanszírozása (új és használt eszközök beszerzése is támogatható)
 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése
 • ingatlan vásárlása
 • forgóeszköz beszerzése
 • személyi jellegű kifizetések (bér és járulékok) elszámolása
 • ingatlanok és ingóságok bérleti díjának elszámolása
 • rezsi költségek elszámolása
 • adminisztrációs költségek elszámolása
 • egyéb járulékos költségek (könyvelői díj, bankköltség, biztosítási díj, szakértői díj) elszámolása

Nem támogatható projektek:

 • a vállalkozás által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására
 • fennálló hitel finanszírozására
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására
 • a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására
 • mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek

A Békés Megyei Beruházási Hitel csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ezért a 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nem támogatható: halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai

A hitel összege: maximum 15 millió Ft

Önerő: A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0 %.

Futamidő: maximum 120 hónap

Türelmi idő: maximum 6 hónap

Kamat: évi fix 9,9%

Késedelmi kamat:

 • a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértéke + 6%
 • a még nem fizetett kamatra mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértéke + 6%

Tranzakciós díj: a szerződés közjegyzői okiratba foglalását, a tulajdoni lap másolatokat, ingatlan értékbecslést, jelzálog bejegyzés és törlés díját az ügyfél fizeti

Előtörlesztés / Végtörlesztési díj: Díjmentes

Biztosíték:

 • ingatlanfedezet (fedezetértékelési szabályzata alapján)
 • a vállalkozás többségi tulajdonosainak készfizető kezessége szükséges

A projekt megvalósításának időtartama és igazolása: a kedvezményezett a projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a szerződéskötést követő 12 hónapon belül befejezni

Termékleírás